Regulamin Sklepu Internetowego
www.heklunki.pl

§1 INFORMACJE OGÓLNIE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Heklunki. Agnieszka Adamowska zarejestrowaną pod adresem: Wichrowe Wzgórze 4/55, 61-672 Poznań, NIP: 767-144-05-05, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.heklunki.pl.
 2. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku stosowania zawartych w nim zasad.
 3. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży.
 4. Zawartość sklepu internetowego www.heklunki.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

§2 TWOJE DANE I ICH OCHRONA

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i poprawne dostarczenie zamówionego towaru. Heklunki. Agnieszka Adamowska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Heklunki. Agnieszka Adamowska zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niekompletne tzn. nie będą zawierały imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego, lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.heklunki.pl, są przetwarzane przez Heklunki. Agnieszka Adamowska i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy,
  2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.heklunki.pl w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 7. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł, loginów i nazw użytkownika, które wykorzystuje w www.heklunki.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Heklunki. Agnieszka Adamowska o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 8. Możliwośi przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisane są w dokumencie: Polityka prywatności.

§3 JAK MOŻESZ KUPOWAĆ

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.heklunki.pl można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów, zwiększanie ich ilości lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w Heklunki. Agnieszka Adamowska. Formularz do złożenia zamówienia, służy do określenia:
  1. sposobu dokonania płatności za towar,
  2. adresu dostawy,
  3. sposobu dostawy,
  4. danych do wystawienia faktury jeżeli taka ma być wystawiona,
 4. Klient, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym  www.heklunki.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, sklep przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez sklep internetowy www.heklunki.pl informacji o akceptacji i przyjęciu zamówienia.
 6. Klient jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).

§4 JAK ZAPŁACIĆ

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.heklunki.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Sklep internetowy www.heklunki.pl oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  1. przedpłata na rachunek bankowy Heklunki. Agnieszka Adamowska, mBank, Numer rachunku:  48 1140 2004 0000 3402 7654 5430
  2. w tym także za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną Przelewy24.

§5 JAK DOSTARCZAMY TWÓJ TOWAR

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.heklunki.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej dostępnej z poziomu składania zamówienia.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem email, w lokalizacji:
  1. Wichrowe Wzgórze 4/55, 61-672 Poznań
 3. Termin realizacji zamówień jest dostępny na każdej karcie produktu. Jeśli towar oznaczony jest jako „Towar na zamówienie” czas dostawy może ulec zmianie.
 4. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 5. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Towar w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

§6 REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy Heklunki. Agnieszka Adamowska oświadczenia przed jego upływem (można załączyć do paczki ze zwracanym towarem).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22[1] k.c. ).
 3. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie Produktów. W odniesieniu do Produktów sprzedawanych w ramach promocji, termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie Produktów.
 4. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Heklunki. Agnieszka Adamowska, towaru w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Każdy odsyłany element powinien mieć kompletne wyposażenie – takie, z jakim został sprzedany. Zwrot towaru, odbywa się na koszt konsumenta. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
 5. Heklunki. Agnieszka Adamowska dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta towaru oraz oryginału dokumentu sprzedaży paragonu lub faktury lub podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Heklunki. Agnieszka Adamowska, wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Adres do zwrotu:
  Heklunki. Agnieszka Adamowska
  Wichrowe Wzgórze 4/55
  61-672 Poznań
 8. W celu szybszego rozpatrzenia zwrotu, proszę dołączyć do paczki wypełniony formularz zwrotu: do pobrania tutaj doc / tutaj PDF
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

§7 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Heklunki. Agnieszka Adamowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Heklunki. Agnieszka Adamowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Heklunki. Agnieszka Adamowska, Wichrowe Wzgórze 4/55, 61-672 Poznań lub sklep@heklunki.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Heklunki. Agnieszka Adamowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§8 ROZSTRZYAGANIE SPORÓW ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Heklunki. Agnieszka Adamowska a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Heklunki. Agnieszka Adamowska a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Heklunki. Agnieszka Adamowska.
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności dostępną pod adresem: Polityka prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.